Valentin Mackl

Draft

Youtube VOD
Twitch VOD
GW (Valentin Mackl) vs UW (Stephen Neal) [2017-03-25]
Twitch VOD
Monogreen (Chase Kovac) vs UG (Valentin Mackl) [2017-03-25]

Legacy

Youtube VOD
Twitch VOD
Youtube VOD

Limited

Youtube VOD
Youtube VOD

Modern

Youtube VOD
Twitch VOD
Twitch VOD

Sealed

Twitch VOD
GR (Andrew Hampton) vs GB (Valentin Mackl) [2017-03-25]

Standard

Youtube VOD
Youtube VOD
Youtube VOD
Youtube VOD
Youtube VOD
Youtube VOD
Youtube VOD
Youtube VOD
Youtube VOD
Youtube VOD