Valentin Mackl

Draft

Youtube VOD
Twitch VOD
GW (Valentin Mackl) vs UW (Stephen Neal) [2017-03-25]
Twitch VOD
Monogreen (Chase Kovac) vs UG (Valentin Mackl) [2017-03-25]

Legacy

Youtube VOD
Twitch VOD
Youtube VOD

Limited

Youtube VOD
Youtube VOD

Modern

Youtube VOD
Twitch VOD
Twitch VOD
Twitch VOD

Sealed

Twitch VOD
GR (Andrew Hampton) vs GB (Valentin Mackl) [2017-03-25]

Standard

Youtube VOD
Youtube VOD
Youtube VOD
Youtube VOD
Youtube VOD
Youtube VOD
Youtube VOD
Youtube VOD
Youtube VOD
Youtube VOD