BGr

Limited

Twitch VOD
BG (Ryosuke Urase) vs BGr (Marcio Carvalho) [2017-03-04]