BG

Limited

Twitch VOD
BG (Ryosuke Urase) vs BGr (Marcio Carvalho) [2017-03-04]
Twitch VOD
Temur (Lukas Blohon) vs BG (Ryosuke Urase) [2017-03-04]

Sealed

Twitch VOD
BG (Max Tietze) vs GW (James Graham) [2017-03-25]
Twitch VOD
Naya (Gaby Spartz) vs BG (Max Tietze) [2017-03-25]